Statuten FMG


Artikel 1. Naam en zetel.

De vereniging draagt de naam FORENSISCH MEDISCH GENOOTSCHAP. De vereniging heeft haar zetel in Rotterdam.

Artikel 2. Duur.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3. Doelstellingen.

1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de forensisch-medische wetenschappen in de ruimste zin des woords alsmede te bevorderen dat het forensisch-medisch handelen te allen tijde onderworpen zal zijn aan toetsing naar normen van kwaliteit, van ongebondenheid en van algemene medische ethiek.

II. De vereniging tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door:
a. het scheppen van voorwaarden ter bevordering van het peil van kennis en kunde harer leden, door het organiseren van wetenschappelijke bijeen komsten, alsmede door het deelnemen aan dergelijke bijeenkomsten in groter verband;
b. het onderhouden van contacten met buitenlandse nationale en internationale verenigingen, die zich op hetzelfde terrein bewegen, alsmede met verenigingen in binnen- en buitenland op aanverwante gebieden;
c. het streven naar formele erkenning harer leden als forensisch-medische beroepsbeoefenaren die aan door de vereniging nog te stellen wetenschappelijke en praktische normen voldoen;
d. het doen verschijnen van schrifturen;
e. alle andere wettige middelen, welke aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 4. Leden.

1. Lid der vereniging kunnen zijn:
a. natuurlijke personen, die bevoegd zijn de titel van arts of tandarts te voeren en die actief op forensisch-medisch gebied werkzaam zijn;
b. natuurlijke personen, die niet bevoegd zijn de titel van arts of tandarts te voeren, doch uit hoofde van hun functie dienstbaar zijn aan de uitvoering van wetten of maatregelen van bestuur op forensisch-medisch gebied.

II. Belangstellend lid der vereniging kunnen zijn:
natuurlijke personen, niet vallend onder een der sub 1. van dit artikel genoemde categorieën, die belangstelling hebben voor het forensisch medische gebied in de ruimste zin van het woord en die voorts de identiteit en de doelstellingen van het Forensisch Medisch Genootschap onderschrijven. Belangstellende leden hebben actief noch passief stemrecht; zij hebben overigens dezelfde rechten en verplichtingen als de gewone leden. Belangstellende leden betalen een gereduceerde jaarlijkse bijdrage, door de algemene vergadering vast te stellen.

III. Erelid der vereniging kunnen zijn:
natuurlijke personen die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstellingen der vereniging, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
Ereleden hebben actief noch passief stemrecht, tenzij zij tevens gewoon lid der vereniging zijn.
Ereleden hebben overigens dezelfde rechten als gewone leden. Ereleden die niet tevens gewoon lid der vereniging zijn betalen geen contributie.

IV. Begunstiger van de vereniging kunnen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen, instellingen en/of diensten met bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijkse minimum bijdrage. Begunstigers hebben actief noch passief stemrecht.

V. De rechten en verplichtingen van de leden en begunstigers zullen niet verder strekken dan die welke krachtens de statuten en het huishoudelijk reglement zijn toegekend en opgelegd.

VI. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden en begunstigers zijn opgenomen.

Artikel 5. Toelating

1. Om het lidmaatschap dan wel de status van begunstiger te verkrijgen dient men zich aan te melden bij de secretaris van de vereniging.

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden en de begunstigers.

3. Bij niet-toelating staat beroep open op de algemene vergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten.

Artikel 6. Einde van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging.
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op een beroepscommissie. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. De hier bedoelde beroepscommissie wordt door het bestuur ingesteld. De voorzitter van deze commissie is de laatst afgetreden voorzitter van het bestuur, terwijl twee leden van de commissie worden aangewezen door het geschorste lid en twee door het bestuur. Het besluit van deze commissie is bindend. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 7. Einde rechten en verplichtingen van begunstigers.

1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 8. Jaarlijkse bijdragen.

1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de door de leden en de begunstigers verschuldigde bijdragen en uit eventuele andere baten.

Artikel 9. Rechten begunstigers.

Behalve de overige rechten die aan de begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde activiteiten bij te wonen.

Artikel 10. Bestuur.

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet minstens een week voor de aanvang van de vergadering schriftelijk aan de secretaris worden kenbaar gemaakt.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Artikel 11. Schorsing/einde bestuurslidmaatschap.

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming in de functie af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende bestuursleden zijn na een zittingsperiode eenmaal voor drie jaar in dezelfde functie herkiesbaar met uitzondering van de secretaris die tweemaal herkiesbaar is.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.

Artikel 12. Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur.

1. De voorzitter en secretaris worden in functie gekozen door de algemene vergadering; de overige bestuursleden verdelen de functies, waaronder het vice-voorzitterschap, penningmeesterschap en tweede secretarisschap onderling; de functies van secretaris, vice-voorzitter, tweede secretaris en penningmeester kunnen worden verenigd.

2. De voorzitter representeert de vereniging bij aangelegenheden, bedoeld in Artikel 3 lid 2 b.

3. van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

4. De secretaris verzendt de convocaties van de te houden bestuursvergaderingen. Hij voert de correspondentie en beheert het archief der vereniging.

5. De penningmeester voert het financiële beleid der vereniging. Hij is verplicht tenminste veertien dagen voor de datum van de algemene vergadering, bedoeld in artikel 14 lid 3, de nodige gegevens te zenden aan de in laatstgenoemd artikel bedoelde kascommissie.

6. Bij ontstentenis van de secretaris of penningmeester, worden zij vervangen door één der bestuursleden, daartoe aangewezen door de voorzitter.

7. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht, zomede op aanvraag van tenminste twee der overige bestuursleden gezamenlijk. In laatstgenoemd geval wordt de vergadering bijeengeroepen tegen een datum binnen veertien dagen na ontvangst van de desbetreffende aanvragen door de voorzitter.

6. Geen besluit kan worden genomen in een bestuursvergadering, indien minder dan drie bestuursleden aanwezig zijn. In dit geval wordt door de voorzitter een tweede vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen tegen een datum binnen tien dagen na die der bestuursvergadering in kwestie; deze tweede vergadering is tot het nemen van besluiten bevoegd indien niet minder dan twee bestuursleden aanwezig zijn.

9. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 13. Bestuurstaak – Vertegenwoordiging.

1. Onverminderd de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door één of meer commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:

1. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van TIEN DUIZEND GULDEN (f1. 10.000,–) te boven gaande, onverminderd het hierna bepaalde onder II.

II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen:
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bank- krediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
t. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door de voorzitter en secretaris gezamenlijk, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur om voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen speciale machtigingsvoorzieningen te treffen.

Artikel 14. Jaarverslag – Rekening en verantwoording.

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de ter mijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, tien jaren lang te bewaren.

Artikel 15. Algemene vergaderingen.

1. Aan de algemene vergaderingen komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde Commissie voor het volgen-
de verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de op roeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
De secretaris is verplicht de ledenlijst hiervoor ter beschikking te stellen. De op deze wijze bijeengeroepen vergadering kan zelf voor die vergadering een voorzitter en secretaris kiezen. Voordien is één der initiatiefnemers gerechtigd de vergadering te leiden.

Artikel 16. Toegang en stemrecht.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over de toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
5. Begunstigers hebben noch actief noch passief stemrecht.

Artikel 17. Voorzitterschap – Notulen.

1. De algemene vergaderingen en de bestuursvergadering worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin zelve.
De voorzitter stelt de agenda van deze vergaderingen samen in overleg met de secretaris.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 18. Besluitvorming algemene vergadering

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Geen besluit kan worden genomen in een algemene vergadering, indien minder dan vijf leden aanwezig zijn.

5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.

8. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij geen der aanwezige leden zich tegen mondelinge stemming verzet. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 19. Wetenschappelijke vergaderingen.

1. Behalve algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen kent de vereniging ook wetenschappelijke vergaderingen.

2. Bij de wetenschappelijke vergaderingen, waar alle leden toegang hebben, is introductie door leden toegestaan.

3. Convocaties tot wetenschappelijke vergaderingen worden zo vroeg mogelijk verzonden.
Beslissingen over niet van tevoren in de agenda vermelde zaken kunnen in een wetenschappelijke vergadering alleen door twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen worden genomen.

Artikel 20. Commissies.

Door de algemene vergadering worden zonodig per beroepscategorie commissies ingesteld op voordracht van het bestuur teneinde beroepsspecifieke belangen der onderscheiden beroepsgroeperingen waar nodig te behartigen. Andere commissies kunnen worden ingesteld indien de algemene vergadering daartoe besluit.
Een commissie bestaat uit ten minste drie leden tevens leden der vereniging, die op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering worden gekozen.
Commissies zijn rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur terzake van het door hen gevoerde beleid.
Het bepaalde in Artikel 11 is van overeenkomstige toepassing voor commissieleden. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de werkwijze van de commissies worden gegeven.

Artikel 21. Bijeenroeping algemene vergadering.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in Artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in Artikel 22.

Artikel 22. Statutenwijziging.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vô6r de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan de leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 23. Ontbinding.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Met bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande Artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. De vereffening zal geschieden door het bestuur.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Artikel 24. Huishoudelijk reglement.

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

3. Een besluit tot vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 25. Slotbepaling

In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet is voorzien, neemt het bestuur een voorlopige beslissing, welke aan het oordeel van de algemene vergadering moet worden voorgelegd.