Nascholing en herregistratie

Door het volgen van nascholing houden forensisch artsen hun kennis en vaardigheden op peil. Het volgen van nascholing en deelname aan andere deskundigheidsbevorderende activiteiten is niet vrijblijvend. Het is onderdeel van de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een herregistratie als forensisch arts. Dit geldt zowel voor de herregistratie in het FMG-register als in het profiel- en specialistenregister van de KNMG.


Op de pagina FMG-register vindt u ook alle informatie en links over de overgangsregeling


Meer informatie over de (sinds 1 januari 2016 verscherpte) KNMG-herregistratie-eisen vindt u hier.

Meer informatie over digitale (her)registratie in het KNMG-register (MijnRGS) vindt u hier.

Meer informatie over de (1 april 2017 ingevoerde) zelfaccreditatie van ODB via GAIA en lijstverbindingen tussen KAMG, NVAB en NVVG voor geaccrediteerde nascholing vindt u hier.

Voor FMG-leden bestaat de mogelijkheid om individueel achteraf accreditatie aan te vragen voor reeds gevolgde scholing. Meer informatie daarover vindt u hier.


Kwaliteitsvisitatie

Onderdeel van bovengenoemde verscherpte KNMG-regels voor herregistratie is de Kwaliteitsvisitatie, die uiterlijk in 2020 moet zijn ingevoerd. De exacte uitwerking daarvan is overgelaten aan de wetenschappelijke verenigingen.

De KAMG, waar het FMG deel van uitmaakt, is daarom samen met de NVVG en de GAV een projectgroep Evaluatie Individueel Functioneren (EIF) gestart. Inmiddels beginnen de contouren van de Kwaliteitsvisitatie zich af te tekenen. De insteek van de projectgroep is om een eenvoudig systeem te bedenken dat zoveel mogelijk aansluit bij de huidige praktijkvoering en deskundigheidsbevordering. Zo zal voor de evaluatie van het individueel functioneren sec gebruik gemaakt gaan worden van digitale vragenlijsten (zelfevaluatie, multisource feedback). Voor evaluatie van het functioneren in de groep zal de bestaande Intercollegiale Toetsing (ICT) worden opgetuigd. Een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) krijgt een centrale rol in het geheel. Het is uiteindelijk de bedoeling dat in een herregistratieperiode van 5 jaar één complete kwaliteitscyclus wordt doorlopen.

Begin 2018 zal de projectgroep pilots gaan draaien, of de bedachte systematiek werkbaar is in de praktijk. Zolang het FMG onderdeel is van de KAMG, liften wij voor de implementatie mee met de KAMG en de projectgroep. Bij het ontwerpen van de nieuwe opleiding tot forensisch arts is al rekening gehouden met de verscherpte regelgeving.

Bij herregistratieverzoeken tot 2020 is Kwaliteitsvisitatie nog niet verplicht, maar de registratiecommissie (RGS) kan daar wel naar vragen. U kunt dan aangeven dat de wetenschappelijke vereniging nog bezig is met het ontwikkelen en implementeren van een visitatiemethode.

Meer informatie over Kwaliteitsvisitatie of EIF leest u op de website van de KAMG of in de folder 'Hoe doe ik EIF?'.

Afbeeldingsresultaat voor scholing


Symposia FMG

Het FMG organiseert twee keer per jaar een symposium over forensische geneeskunde en aanverwante onderwerpen. Deze symposia zijn AbSg geaccrediteerd.


E-learning

  • Mednet e-learning biedt meer algemene nascholing aan, vaak over een huisartsgeneeskundig onderwerp. Deelname is meestal kosteloos. Klik hier voor meer informatie of deelname.


Overig

Het overige aanbod aan geaccrediteerde nascholing voor forensisch artsen vindt u hier.


GAIA

U kunt hier uw persoonlijke nascholingsdossier raadplegen.