Overgangsregeling naar profielregister KNMG (en sluiting FMG-register per 31-12-2023)

Per 1 januari 2019 is een wijziging van kracht geworden van het Besluit profielen Maatschappij en Gezondheid. Op 12-12-2018 heeft het College Geneeskundige Specialismen deze wijziging goedgekeurd. Zie ook via KNMG, Besluit profielen Maatschappij en Gezondheid, hoofdstuk E1.

Met deze regelgeving is de mogelijkheid geopend om de inschrijving als forensisch arts in het FMG-register om te zetten in een inschrijving als forensisch arts in het profielregister van de KNMG. Iedere bij het FMG geregistreerde forensisch arts heeft hiervoor 5 jaar de tijd.

Na 31-12-2023 wordt het FMG-register opgeheven. Wie op dat moment niet ingeschreven staat in het KNMG-register als forensisch artsKNMG is niet meer bevoegd om als gemeentelijk lijkschouwer op te treden.

Om als forensisch arts met een FMG-registratie voor het eerst geregistreerd te worden bij de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten, de RGS, moet u een drietal verklaringen aanleveren. Deze vindt u onderaan de tekst.

Verdere toelichting vindt u in de Faq.

De registratie-eisen voor inschrijving in het KNMG-register van forensisch artsen zijn gelijk aan de eisen die nu ook al gesteld worden aan forensisch artsen die hierin staan ingeschreven. Deze eisen zijn iets anders dan de herregistratie-eisen zoals die voor het FMG-register zijn afgesproken. Zo is er geen norm van 12 lijkschouwen per jaar maar wel een werkzaamheidsnorm van 16 uur in plaats van 12 uur werkzaamheid of dienst doen per week gemiddeld gedurende 5 jaar. Ook is er een eis tot 40 scholingsuren per jaar, in plaats van 18 uur per jaar die het FMG-register vraagt.

Wie niet aan de registratie-eis voldoet doet er verstandig aan zo snel mogelijk aan de werkzaamheidseis van 16 uur per week en de scholingseis van 40 uur per jaar te voldoen. Dan kan daarmee alsnog voldaan worden aan de eisen en registratie binnen bereik komen. Een herregistratie binnen het FMG-register is nog steeds mogelijk, en overgang op uiterlijk 31-12-2023 is mogelijk, mits dan wel volledig voldaan is aan de eisen, in de periode tussen laatste herregistratiedatum en moment van overgang. Vanuit het bestuur wordt deze route echter niet aanbevolen.

Links naar formulieren:

Formulier A

Formulier B

Formulier C


Onderstaand treft u de oude tekst van de website aan.

Omdat het FMG-register nog van toepassing tot eind 2023 is de tekst gehandhaafd. Nieuwe inschrijvingen in het FMG-register kunnen echter niet meer plaatsvinden.


FMG-register

Sinds 2013 dient een gemeentelijk lijkschouwer volgens de Wet op de lijkbezorging geregistreerd te zijn in ‘een daartoe gehouden register’. Met een registratie in het FMG-register wordt voldaan aan dit registratievereiste.

Het FMG is momenteel bezig met het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe opleiding tot forensisch arts.

Het streven is dat uiteindelijk alle geregistreerde forensisch artsen (KNMG en FMG) en de nieuwe artsen in opleiding geregistreerd zullen worden in een nieuw register forensische geneeskunde van de RGS. Voor de huidige geregistreerde forensisch artsen wordt gewerkt aan een overgangsregeling naar het nieuwe register. Hiervoor zal een ruime overgangsfase worden aangehouden.

  • 1ste registratie

Na het afronden van de basisopleiding Forensische Geneeskunde is het mogelijk om in het FMG-register te worden opgenomen. U wordt dan geregistreerd als forensisch arts FMG voor de duur van 5 jaar.

Het formulier dat u voor 1ste registratie nodig heeft, kunt u hier vinden. Leest u dan ook de privacyverklaring van het FMG.

  • Herregistratie

Na afloop van de registratietermijn van 5 jaar kunt u een verzoek tot herregistratie indienen.

Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u hier vinden. Leest u dan ook de privacyverklaring van het FMG.

  • Opleidingsregistratie
Op dit moment volgt nog een laatste groep artsen de basisopleiding forensische geneeskunde, waarmee na afronding inschrijving in het FMG-register mogelijk is. Deze basisopleiding, die uit 8 modules bestaat, zal niet meer opnieuw als geheel worden georganiseerd.

Nieuwe inschrijvingen in het opleidingsregister van het FMG zijn daarom vanaf 1 oktober 2017 niet meer mogelijk.

Zie ook de ontwikkelingen in het organiseren van een nieuwe opleiding forensische geneeskunde.


Reglement FMG-register

Uitgebreide informatie over- en de voorwaarden voor opname in de registers en herregistratie, kunt u hier nalezen.


Beoordeling verzoek tot (her)registratie

Niet ieder verzoek tot (her)registratie voldoet aan de daarvoor geldende eisen. In geval van twijfel wordt de beoordeling van het verzoek uitgevoerd door twee vaste bestuursleden. Mocht dit niet tot een eensluidend oordeel leiden, dan besluit het FMG-bestuur of het verzoek tot (her)registratie kan worden ingewilligd.