Verwarde personen

Forensisch artsen kunnen in hun werk te maken krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. Meestal is dat in de politiecel en betreft het personen die zijn ingesloten. Deze insluiting kan ook het gevolg zijn van het verwarde gedrag. Bij verward gedrag kan er sprake zijn van een psychiatrisch toestandsbeeld, van middelengebruik of een fysieke aandoening.

Vanuit de politiek en de publieke opinie komt er meer aandacht voor het fenomeen verwarde personen en de maatschappelijke gevolgen die het kan hebben, bijvoorbeeld voor de leefbaarheid en de veiligheid. Maar ook rijst de vraag of er mogelijkheden zijn om meer vanuit preventief oogpunt te handelen en voorzieningen te treffen.

Aanjaagteam Verwarde Personen

In september 2015 werd er in opdracht van de minister van VWS, de minister van V&J en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een 'aanjaagteam' opgericht, onder leiding van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen a/d Rijn. Dit team had als opdracht om concrete handvatten te bieden aan gemeenten en dienstverlenende instanties voor het omgaan met verwarde personen. Het aanjaagteam heeft zijn taak volbracht en op 30 september 2016 werd een eindrapportage aangeboden aan minister Schippers van VWS.

Schakelteam Personen met Verward Gedrag

De aanbevelingen van het aanjaagteam waren reden om een 'schakelteam Personen met Verward Gedrag' op te richten. Het schakelteam, onder voorzitterschap van Onno Hoes, houdt zich tot en met 2018 bezig met het toezien op een goed werkende aanpak in heel Nederland voor mensen met verward gedrag. In september 2017 bracht dit schakelteam een eerste rapport van bevindingen uit. In april 2018 verscheen het tussenrapport 'Weerbarstige werkelijkheid'. In september 2018 verscheen het eindrapport 'Op weg naar een persoonsgerichte aanpak'.

Meer informatie over het schakelteam Personen met Verward Gedrag kunt u hier vinden.

Overige rapporten

Het rapport van ZonMw (Monitoring, evaluatie en onderzoek naar de zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag, 2016) vindt u hier.

Het evaluatierapport (2015) van het convenant GGZ-politie vindt u hier.

De richtlijn Verwarde personen, inclusief GHB-onthoudingsdelier en Excited Delirium Syndroom, (samenwerkende instanties Amsterdam, 2016) vindt u hier. Deze richtlijn wordt ondersteund door het FMG.

Meer informatie over de crisiskaart vindt u hier.