Handreiking bloedafname ihkv Artikel 8 Wegenverkeerswet en Besluit middelenonderzoek geweldplegers

De forensisch arts wordt regelmatig door de politie ingeschakeld voor het verkrijgen van bloed in het kader van Artikel 8 WVW. Hierbij gaat het om het aantonen van alcohol en/of andere stoffen die de rijvaardigheid negatief kunnen beïnvloeden. Deze richtlijn beschrijft de procedure voor de afname van bovengenoemde bloedmonsters. De richtlijn is van kracht sinds juli 2008, herzien in 2010, 2012, 2016 en 2017, toen is de richtlijn aangepast aan de gewijzigde Wegenverkeerswet. In mei 2022 is de richtlijn omgezet in een handreiking.

De richtlijn is geldig tot mei 2027.

FMG Handreiking bloedafname (art.8 WVW, middelenonderzoek geweldplegers)


Klik hier voor het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers (d.d. 18-11-16).

Klik hier voor de samenvatting van het evaluatierapport Blazen bij geweld (juni 2017).