Aanpasssing toetsing NRGD FMO
Gepubliceerd op:11-05-2023

In het beoordelingskader zijn er drie aanpassingen gemaakt die voor u van belang kunnen zijn: Rapportages voor toetsing alleen met benoeming. Forensisch medisch onderzoek bij overledene en lijkschouw rapportages. Certificaten alleen op aanvraag.

zie de website van NRGD voor het nieuwsbericht

Na de eerste ronde toetsingen was er in januari 2023 een evaluatie van het deskundigheidsgebied FMO gezamenlijk met de toetsers. Op basis van deze evaluatie heeft het NRGD het beoordelingskader aangepast. In dit nieuwsbericht leest u welke aanpassingen dit precies zijn.

Rapportages voor toetsing alleen met benoeming

Tijdens de eerste ronde toetsingen viel het de toetsers op dat niet alle ingebrachte rapportages zich lenen voor toetsing omdat niet alle benodigde competenties hierin naar voren komen. Dit kwam mede omdat niet alle rapportages een vraagstelling bevatten van OM of ZM. Dit had als gevolg dat er vaak additionele rapportages werden opgevraagd door de toetsingscommissies wat voor veel uitstel van toetsing zorgde. Om deze reden is besloten dat alle drie de rapportages, die ingediend worden voor toetsing, op benoeming opgesteld moeten zijn. Op de lijst van zaaksinformatie mogen wel rapportages vermeld worden zonder benoeming.

Forensisch medisch onderzoek bij overledene en lijkschouw rapportages

Het beoordelingskader meldt dat standaard lijkschouw rapportages niet mogen meetellen op de lijst van zaaksinformatie, tenzij deze een uitgebreide letselbeschrijving en interpretatie bevatten. Desondanks waren er bij verschillende aanvragen, lijkschouw rapportages op de lijst van zaaksinformatie gezet zonder dat het duidelijk was of deze een uitgebreide letselbeschrijving en interpretatie bevatten. Om deze reden hebben we twee aanpassingen gemaakt. Ten eerste is op de lijst van zaaksinformatie een kolom toegevoegd waarbij de aanvrager aanvullende informatie kan geven over de rapportage. Zo kan de aanvrager aangeven welke aspecten in de rapportage voorkomen zoals: aard van het letsel, letselbeschrijving, letselinterpretatie, etc. Ten tweede is toegevoegd dat ‘forensisch medisch onderzoek bij overledene’ zoals omschreven in het beoordelingskader en op basis van benoeming opgenomen kan worden op de lijst van zaaksinformatie.

Certificaten alleen op aanvraag

Het was al optioneel om certificaten van gevolgde bij- en nascholing mee te sturen met de aanvraag. Vanaf nu hoeven deze certificaten niet meer meegestuurd te worden met de aanvraag om registratie. Hiermee hopen wij de aanvraagprocedure te verlichten voor de aanvrager. Het is nog wel mogelijk voor de toetsingscommissie om certificaten op te vragen indien er vragen zijn over de behaalde competenties.

Reminder Deadline Collegiale Review

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat alle ingebrachte zaaksrapportages die worden opgemaakt vanaf 1 januari 2024, voorzien moeten zijn van een collegiale review (ook wel schaduw of vakinhoudelijke controle genoemd).