Sterfgevallen onderzoek CBS
Gepubliceerd op:06-12-2021

Velen van jullie zullen inmiddels een envelop van het CBS hebben ontvangen. Het CBS is bezig met het vijfjaarlijkse sterfgevallen onderzoek, dat hierbij forensisch artsen bevraagd worden heeft tot enkele vragen geleid.

Sterfgevallenonderzoek CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert elke vijf jaar het sterfgevallenonderzoek Sterfgevallenonderzoek (cbs.nl) uit. Het Sterfgevallenonderzoek wordt eens per vijf jaar uitgevoerd en vindt plaats in het kader van de evaluatie van de ‘Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’. Doel is een statistische beschrijving te geven van het medisch handelen rond het levenseinde van patiënten. Hiervoor wordt een steekproef getrokken uit alle doodsoorzaakverklaringen van overledenen in de periode augustus tot en met november. Het CBS vraagt artsen om over deze sterfgevallen een vragenlijst in te vullen.

Ten behoeve van het sterfgevallenonderzoek zijn de doodsoorzaakverklaringen op grond van de gecodeerde doodsoorzaak in elf strata verdeeld. Sinds 2010 is ook het stratum suïcide opgenomen. Het CBS is namelijk geïnteresseerd in de vraag hoe vaak ernstig zieke mensen overgaan tot suïcide omdat een verzoek tot euthanasie niet ingewilligd wordt of kan worden.

Uitnodiging gekregen als forensisch arts?

Forensisch artsen kunnen door het CBS worden benaderd om gegevens aan te leveren als zij op een of meerdere doodsoorzakenformulieren staan vermeld. Mogelijk ontvangt u daardoor een of zelfs meerdere vragenlijsten per maand van november 2021 tot en met maart 2022. Waarschijnlijk was u niet (altijd) de behandelend arts. Het CBS vraagt u dit dan in de vragenlijst aan te geven, dan ontvangt u ook geen verdere brieven meer over deze specifieke vragenlijst. In dat geval vragen wij u ook om in te vullen wie wel de behandelend arts of instelling was, als u dit weet en wilt verstrekken. Een behandelend (huis)arts kan ons nog belangrijke informatie verschaffen over het voortraject van het overlijden. Dit is bijvoorbeeld met name relevant in gevallen waar sprake is van suïcide. Suïcides worden vanwege dit belang, integraal oftewel niet steekproefsgewijs waargenomen in dit onderzoek.

Uw bijdrage aan het Sterfgevallenonderzoek is van groot belang voor een volledige en goede wetsevaluatie. Het CBS rekent graag op uw medewerking.

Algemene informatie SGO Sterfgevallenonderzoek (cbs.nl)

Veelgestelde vragen SGO Sterfgevallenonderzoek (cbs.nl)

Aanbeveling KNMG https://www.cbs.nl/-/media/cbsvooruwbedrijf/sterfgevallenonderzoek/knmg-aanbevelingsbrief.pdf

Vrijstelling JenV https://www.cbs.nl/-/media/cbsvooruwbedrijf/sterfgevallenonderzoek/jenv-vrijwaringsbrief.pdf