Bewaartermijn medisch dossier
Gepubliceerd op:29-04-2020

Sinds 1 januari 2020 is de bewaartermijn van medische dossiers verlengd van 15 naar 20 jaar, deze verandering heeft invloed op bewaarplicht van medische dossiers binnen de forensische geneeskunde.

Ten aanzien van de bewaarplicht wordt in beginsel voor alle medische gegevens uit het forensisch medisch dossier de wettelijke bewaartermijn van twintig jaar gehanteerd. In enkele richtlijnen staan afwijkende bewaartermijnen vermeld, deze dienen te worden genegeerd.

Bron: Burgerlijk Wetboek boek 7, afdeling 5: de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling. Art 454, lid 3: Onverminderd het bepaalde in artikel 455 bewaart de hulpverlener het dossier gedurende twintig jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Van kracht per 01-01-2020

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2020-01-01